Seuraa

Kirjoittaja: DI Aino Keitaanniemi

Viime joulukuussa julkaistiin diplomityö, jossa selvitettiin Geotrimillä myynnissä olevan käsiskannerin ZEB-REVO:n soveltuvuutta rakennuksen geometrian mittaamisessa. Tarkemmin diplomityön tutkimuksessa selviteltiin samanaikaisesti paikantavan ja kartoittavan (SLAM) käsiskannerin soveltuvuutta rakennuksen geometrian mallintamiseen ja tällaisten mallien luomisen nopeuttamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin SLAM-menetelmän käsiskannereihin, joista ZEB-REVO oli tutkimuksen kokeellisessa osassa käytetty mittalaite. Lisäksi tutkimuksen kirjallisuustutkimuksessa esiteltiin ZEB-REVO:n toimintaperiaatteita ja muita markkinoilla olevia SLAM-menetelmän käsiskannereita. Kokeellisissa tutkimuksissa selvitettiin useilla erillisillä analyyseillä ja mittauskohteilla ZEB-REVO:n soveltuvuutta BIM-mallinnukseen. Tutkimus ei kuitenkaan sisältänyt BIM-mallin mallinnusvaihetta.

Mutta ennen kuin mennään syvemmälle tutkimuksen tuloksiin, avataan hieman SLAM-menetelmää. SLAM-menetelmässä laite paikantaa itsensä ilman erillistä paikannussensoria kuten GNSS-paikanninta. Tällöin laite kerää havaintoja ympäristöstään erilaisilla sensoreilla ja muodostaa näistä havainnoista kartan. Tämän kartan ja maamerkkien avulla laite paikantaa itsensä ympäristöönsä nähden. ZEB-REVO:n tapauksessa laite sisältää laserkeilaimen ja inertiaaliyksikön, joiden avulla laite havaitsee oman sijaintinsa ympäristössään. Varsinaisen paikannuksen ZEB-REVO tekee jälkilaskennassa, mutta ZEB-REVO:n uudemmassa versiossa ZEB-REVO RT:ssä paikannus toteutetaan reaaliaikaisesti. Tämän SLAM-menetelmän paikannuksen vuoksi ZEB-REVO soveltuu myös GNSS-paikantimien ulottumattomien kohteiden mittaamiseen.

Kokeellisissa tutkimuksissa selvisi ZEB-REVO:n soveltuvan hyvin rakennuksen geometrian mallintamiseen vain optimaalisten kohteiden kohdalla. Tällaisia optimaalisia kohteita ovat kaikki kohteet, jotka eivät ole liian itseään toistavia käytäviä, suuria halleja tai kasvillisuuden peittämiä kohteita. Tulosten pohjalta ZEB-REVO tarjoaa kuitenkin hyvän BIM-mallinnustarkkuuden vaatimaansa ajankäyttöön nähden, koska mittausaika oli vähintään 10 kertaa nopeampi kuin maalaserkeilaimilla mitatessa. Lisäksi tuloksissa verrattiin tarkkuutta amerikkalaisen GSA:n (General Services Administration) ohjeellisiin mallinnusraja-arvoihin, joiden pohjalta havaittiin kohteen vaikuttavan mallinnuksen lopputulokseen. Tällöin optimaalinen kohde tuottaa koko rakennuksesta hyvän BIM-mallin, mutta sisätiloista tarkkuus jää raja-arvojen ulkopuolelle. Kuitenkin epäoptimaalisesta kohteesta, joita ovat SLAM-algoritmille sopimattomat tilat, BIM-mallin tuottaminen on mahdollista selvästi heikommalla tarkkuudella.

Lisäksi tuloksista havaittiin ZEB-REVO:n mallinnuksen ominaisuuksien ja mittausasetusten vaikuttavan lopputulokseen. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa ZEB-REVO:n suhteellisen vähäinen kohina, SLAM-algoritmin hyvä paikannustarkkuus eri tilojen kohteiden välillä ja yli 2cm korkeiden yksityiskohtien havaitseminen. Näitä havaintoja hieman tarkentaen voidaan sanoa ZEB-REVO:n kohinan olevan vähäistä, koska se koostuu muutamista selkeistä hajapisteistä. Se on kuitenkin hieman kohinaisempi kuin maalaserkeilain, mutta jos pieni jälkikäsittely ei häiritse niin ajallisesti ZEB-REVO:lla saat kattavan pistepilven huomattavasti nopeammin kuin maalaserkeilaimilla. Lisäksi ZEB-REVO:n paikannustarkkuuteen ei vaikuta siirrytkö mittauksen aikana tilasta toiseen, koska tutkimuksen koetilanteessa siirryttiin sisälle ja ulos mittauksen aikana ja tarkkuus säilyi samana koko mittauksen ajan. Viimeisenä ominaisuutena ZEB-REVO:lla on sen kyky havaita yli 2cm korkeita kohteita. Tällöin kohteen eron ollessa suurempi kuin 2cm sen ympäristöstä, se voidaan havaita myös ZEB-REVO:n pistepilvestä ilman pisteiden väritietoja.

Tutkimuksen tulokset tukevat laitevalmistajan ohjeiden mukaista mittausetäisyyttä ja rauhallista etenemistä. Nämä mittausasetukset ovat parhaimmillaan, kun mittausetäisyys ja etenemisnopeus ovat alle 10m ja hidaskävely. Tällöin hidas etenemisnopeus mahdollistaa laserkeilaimen tiheän havainnoinnin, jolloin pistepilveen ei jää aukkoja. Vastaavasti alle 10m mittausetäisyys mahdollistaa ZEB-REVO:n tarkkuuden pysymisen mahdollisimman tarkkana eli senttimetrien luokassa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin oviaukkojen mittaamisessa kävelytavan olevan vapaasti valittavissa, mutta tarkimman mahdollisen paikannuksen saamiseksi on suositeltavaa mitata oviaukot sivuttain kävellen.

Kaikkien näiden tulosten pohjalta havaittiin SLAM-käsiskannerin soveltuvan hyvin rakennuksen geometrian mallintamiseen. Suurimpina etuina ZEB-REVO:lla on sen mittausnopeus ja helppokäyttöisyys. Mittausnopeudeltaan ZEB-REVO voittaa minkä tahansa maalaserkeilaimen, koska sillä mitatessa mittausaika on vain murto-osa maalaserkeilaimeen verratessa. Helppokäyttöisyyden osalta ZEB-REVO on onnistunut, koska mitatessa käyttö vaatii vain yhden näppäimen painamisen. Lisäksi helppokäyttöisyys jatkuu vielä jälkilaskennassa, kun käyttäjän tarvitsee vain valita haluamansa lopputuloksen asetukset ja loput jälkilaskennasta onnistuu automaattisesti. Näistä syistä SLAM-käsiskannerit ovat hyvä vaihtoehto koko rakennusten geometrian mittaamiseen.

Lisää aiheesta pääsee lukemaan itse diplomityöstä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201712188002

DI Aino Keitaanniemi

 

Tutkimuksen kohteena olleen Tamminiemen pistepilvet siten, että vasemmalla puolella on integroidulla kameralla värjättynä maalaserkeilattupistepilvi ja oikealla puolella on ZEB-REVO:n pistepilvi.

Analyyseissä Kekkosen työhuoneen seinän kohteita vertailtiin visuaalisesti maalaserkeilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepilven välillä. Ylemmässä kuvassa on ZEB-REVO:n pistepilvi ja alemmassa kuvassa on maalaserkeilauksen pistepilvi. Lisäksi kuviin on merkitty valkoisilla nuolilla kohteita, joita eri pistepilvistä voidaan havaita kuten maalaserkeilauspistepilvessä valokatkaisijat ja sohvan selkänojan muodot sekä ZEB-REVO:n pistepilvessä taulu ja kaappi.

Koko ZEB-REVO -aineistoa verrattiin myös maalaserkeilauspistepilveen. Näitä tuloksia edustavat sisätiloissa ylärivin kuvat ja ulkoa alarivin kuvat. Lisäksi kuviin on merkitty suurimmat erot pistepilvien välillä siten, että valkoisella soikiolla on merkitty peilipintojen tai kasvillisuuden aiheuttamat erot ja punaisilla soikioilla on merkitty kohdat, joista ei ollut maalaserkeilausaineistoa tai kohde oli liikkunut mittausten välissä.

Julkaistu kategoriassa Blogit
keskiviikko, 13 syyskuu 2017 08:02

Referenssejä

Kouvolan kaupunki:

ref kouvola 092017

Rykmentinpuisto Kouvolassa. Puisto on skannattu GeoSLAMilla ja aineisto viety sen jälkeen PointScene-ohjelmistoon. Skannaus GeoSLAMilla vei yhteensä noin yhden tunnin.
> Katso aineistoa PointScenessä (aineisto: ©Kouvolan kaupunki)

Julkaistu kategoriassa GeoSLAM

Vaaitushavaintojen, teodoliitilla tehtyjen kulmahavaintojen sekä myöhemmin vinoetäisyyshavaintojen tallentamiseen käytettiin aikanaan havaintokirjaa, johon numeroarvot kirjattiin käsin maastossa. Tuon kirjasen tietosisältö oli korvaamaton, kun suorakulmaisten koordinaattien laskeminen sekä vaaittujen jonojen korkeuksien tasoittaminen mitatuille pisteille ja pulteille tapahtui jälkilaskentana myöhemmin toimistolla. Termi ’havaitseminen’ oli aiemmin varmasti enemmän käytetty. Nykyisin kun maastotietokone laskee havainnoista reaaliaikaisesti suorakulmaisia koordinaatteja, puhutaan usein arkisesti mittaamisesta. Perinteikkään geodeettisen havaitsemisen glamouri on poissa tai ainakin muuttanut muotoaan. Koordinaattitietoa pidetään tätä nykyä havaintojen sijaan mittaustuloksena, joka kirjataan digitaalisena havaintojen kanssa suoraan maastotietokoneen muistiin ja edelleen pilvipalveluun, josta se on suoraan käytettävissä joko maastossa tai toimistolla tehtäviin laskentoihin tai kartanpiirtoon. Tämä murros on mullistanut maastomittaamisen luonteen ja helpottaa arkipäiväistä maastotyöskentelyä ratkaisevasti.

Hyvin lyhyessä ajassa kolmijalalta tehtävä laserkeilaus on menetelmänä yleistynyt. Laitteiden ja ohjelmistojen hinta sekä käytettävyys ovat kohentuneet. Samalla mittaustyön tilaajat, joita ovat muun muassa rakennuttajat, kiinteistöjen ja infran omistajat, kaavoittajat sekä suunnittelijat, tarvitsevat työnsä tueksi entistä yksityiskohtaisempaa tietoa rakennetusta tai suunniteltavasta kohteesta. Tähän tarpeeseen vastataan yhä useammin laserkeilaamalla kohde joko ilmasta tai kolmijalalta. Maalaserkeilaimen muistiin on näihin päiviin asti tallentunut pelkkä havaintokirja – säteen kulkuaika tai vaihekulma, ehkä niistä laskettu vinoetäisyys ja peilin asentohavainnon yhdistelmä (todella monta kertaa sekunnissa). Suorakulmaisia koordinaatteja ei maastossa ole tähän mennessä useinkaan nähty. Niiden laskenta on tapahtunut vasta toimistolla, kun tallennettu havaintokirja avataan ja pistepilvi rekisteröidään tunnettujen, usein takymetrilla mitattujen vastinpisteiden avulla toimisto-ohjelmistossa. Tämähän on kuin vanhaan hyvään aikaan teodoliittihavaintoja laskiessa!

Voisiko työmaalla toimia pelkästään yhden laitteen avulla? Voisiko keilattavan aineistoin saada maastokoordinaatistoon ilman työlästä rekisteröintiä toimistolla? Eikö pelkkien havaintojen kirjaaminen ylös ole jo vähän vanhanaikaista? Trimble vastaa kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin myöntävästi!  Syksyllä 2016 Intergeo-messuilla esiteliin Trimble SX10 -keilaintakymetri, joka mahdollistaa takymetrimittauksen ja laserkeilauksen tekemisen samalla laitteella. Laite on huolellisen ja uraauurtavan tuotekehitystyön tulos. Nopeasti liikkuvan ja paljon havaintoja lyhyessä ajassa tallentavan laserkelaimen sekä mahdollisimman suurta tarkkuutta, stabiiliutta sekä useita yht’aikaisesti toimivia koaksiaalisia sensoreita edellyttävän takymetrin ominaisuuksia ei ole koskaan aiemmin pystytty toteuttamaan samaan laiterunkoon.

Trimble SX10 vie reaaliaikaisesti suorakulmaisia koordinaatteja havainnoista laskevan kolmijalalle asetettavan geodeettisen mittalaitteen monikäyttöisyyden, suorituskyvyn sekä havaintokirjaan tallennettavan tietosisällön monimuotoisuuden aivan uudelle tasolle. Laite on yhtäältä robottitakymetri, mutta siinä on toisaalta laserkeilaimelle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten pyörivän prisman avulla lähetettävä mittaussäde. Lisäksi havaintokirjaan voidaan tallentaa yksityiskohtaisuuden tarpeesta riippuen kuvia laitteen runkoon kalibroidulla laajakulma-, pää-, tai telekameralla suoraan samaan orientointiin muiden samalta kojeasemalta tehtävien havaintojen kanssa.

Lähtökohta Trimble SX10:n tuotekehityksessä on ollut se, että laitteella halutaan kerätä pistepilveä, perinteisiä prismaan tai prismattomasti tehtäviä yksittäisiä havaintoja sekä kuvia kohteen visualisointia ja pisteipilven värjäystä varten. Kaiken pitäisi onnistua tietenkin mahdollisimman vaivattomasti ilman ylimääräistä uuden opettelua. Laitteessa yhdistyykin tuttuja, turvallisia ja toimivaksi havaittuja S-sarjan takymetrien ominaisuuksia sekä perinteikäs Trimble Access -työnkulku aivan uuden teknologian kanssa. Ne yhdessä mahdollistavat monipuolisen havaintojen tekemisen maastossa – yhdellä ja samalla laitteella!

Laitteen nopean ja kitkattoman pyörimisen akseleidensa ympäri mahdollistaa MagDrive™-liikkeenhallintajärjestelmä, joka yhdessä SurePoint™-kompensaattoriteknologian kanssa tuovat SX10:iin S-sarjasta tutun havaintojen hyvän jäljitettävyyden sekä ylivoimaisen prismanseurantakyvyn. Prismanseuranta kytketään päälle kojevalikosta tuttuun tapaan – Enhanced Autolock™-teknologia on kuitenkin uudistettu, sillä se hyödyntää laitteen kameroita tracker-signaalin tukena ja näin varmistaa oikeaan prismaan lukittumisen. Kolme tähtäyssuuntaan katsovaa kameraa sekä luotikamera määrittelevät VISION™-teknologian roolin uudelleen kolmijalalta tapahtuvassa havaitsemisessa: laitetta hallitaan kojerunkoon kalibroidun kamerajärjestelmän avulla, sillä se korvaa kokonaan perinteisen okulaarin ja mekaanisen hiusristikon.

JS 2017 03 02 1

Kuva 1. Laajakulmakameran kuva

JS 2017 03 02 2

Kuva 2. Pääkameran kuva                                                                

JS 2017 03 02 3

Kuva 3. Telekamera ja digitaalinen hiusristikko DR-mittauksessa

Laitteen laserkeilausominaisuudet mahdollistaa uusi etäisyysmittariteknologia: 3DM Lightning™. Tämä teknologia on käytössä ainoastaan Trimble SX10 keilaintakymetrin etäisyysmittarissa, jonka mittaussäteen halkaisija on erittäin pieni: 8mm 50 metrin etäisyydellä. Teknologian avulla voidaan tallentaa nyt kolmenlaisia havaintoja: tavallisia kartoituspisteitä prisman avulla (merkintämittausta unohtamatta), entistä pienempiä yksityiskohtia DR-mittauksella sekä pistepilveä 26 600 pistettä sekunnissa joko orientoidulla laitteella tai perinteistä jälkirekisteröintiä varten – 3DM™. Skannaustiheys valitaan kätevästi aluerajauksen yhteydessä (skannauksen pistetiheysvaihtoehdot ovat 50mm..25mm..12,5mm..6,25mm @ 50m). Koordinaatiston siirto tiheän pistepilven parametrisointia hyödyntäen on myös mahdollista uuden Trimble Business Centerin skannausmodulin avulla (esimerkki kuvassa 5.).

JS 2017 03 02 4 

Kuva 4. Skannausalueen ja -tiheyden sekä panoraamakuvauksen määrittelyvalikko Trimble Access -maasto-ohjelmistossa

 

JS 2017 03 02 5

Kuva 5. Työmaa, jonka orientoimattomat kojeasemat on sidottu orientoiduilta kojeasemilta k0001-k0003 mitattuihin pistepilviin. Pistepilvestä on irrotettu tilan seinälinjat, portaikkoja, pylväitä sekä pilareita.

JS 2017 03 02 6

Kuva 6. SX10:llä skannattua pistepilveä kojeasemanäkymästä tarkasteltuna. Kamerajärjestelmällä tallennetut kuvat ovat samassa koordinaatistossa (pääkameran kuvat). Noin 20 metrin päässä kojeasemasta olevasta katkaisijasta voidaan tehdä vielä toimistolla täydentäviä mittauksia (telekameran kuva). Pistepilvi näkyy kuvassa korostettuna. Aineisto on mitattu harvimmalla pistevälillä.

Trimble SX10 mahdollistaa erittäin yksityiskohtaisen, tehokkaan ja helppokäyttöisen pistepilven ja perinteisten yksittäisten havaintojen tiedonkeruun maastossa tutulla työnkululla, joka on käyttäjälle jo perusteiltaan tuttu: Trimble Access on ollut S-sarjan takymetrien sekä R-sarjan GNSS-vastaanottimien selkäranka jo pitkään. Pistepilven sekä georeferoidun kuva-aineiston tallentaminen osana jokapäivästä mittaustyötä onkin Trimble SX10 -ratkaisun myötä nyt mahdolista. Koskaan ennen ei kolmijalalta ole tehty yhtä monipuolisia, yksityiskohtaisia ja tarkkoja havaintokirjamerkintöjä kuin Trimble SX10:llä tehdään. Geodeettisen havaitsemisen glamouri on siis yhä olemassa – aivan uudenlaisessa muodossa!

Julkaistu kategoriassa Blogit

geoslamzebrevo(15.11.2016) Englantilaisen GeoSLAMin valmistama ZEB-REVO sisältää automaattisen pistepilven rekisteröinnin sekä pistepilvet toisiinsa sitovan inertiaan perustuvan paikannuksen (IMU), joka mahdollistaa skannerin liikkuvan käytön.

ZEB-REVOa voi kantaa kädessä tai kiinnittää mobiiliin alustaan. Käynnistys tapahtuu alle minuutissa, ja laite tallentaa yli 40 000 pistettä sekunnissa 30 metrin kantamalla (sisätilat). Mittaukset valmistuvat nopeammin kuin perinteisillä laserkeilaimilla.

IP64-luokituksen omaava ZEB-REVO soveltuu rakennusten sisätilojen keilaukseen, kaivosten ja tunneleiden kartoitukseen, kiinteistöarviointeihin, kasojen ja massojen keilaukseen sekä valmiussuunnitteluun ja onnettomuus- ja rikospaikkojen dokumentointiin.

 

Lisätietoja

Julkaistu kategoriassa Uutiset
torstai, 20 lokakuu 2016 08:56

Trimble SX10 Video

Julkaistu kategoriassa Videot

Uudet ratkaisut lisäävät tehokkuutta ja selkeyttävät mittauksen työnkulkuja

Trimble on julkistanut sekä laajennuksia olemassaoleviin tuotteisiin että uusia tuotteita mittaajille, insinööreille ja kartoitusalan ammattilaisille. Tuoteuudistukset sisältävät uusia takymetrimalleja, uuden GNSS-vastaanottimen ja uusia ominaisuuksia maasto- ja toimisto-ohjelmistoihin. Uudistukset säästävät aikaa ja kuluja, yksinkertaistavat työnkulkuja ja tuottavat korkealaatuisia geospatiaalisia lopputuotteita laajasti monilla eri sovellusalueilla.

Kolme uutta robottitakymetriä

Uudet takymetrit — Trimble® S5, S7 ja S9 — parantavat projektien tehokkuutta, tuottavuutta ja lopputuotteita. Ajan säästöä tuovat parannukset Trimble VISION™ -tekniikassa sekä SureScan™-tekniikka, joka sisältyy S7-takymetriin ja optiona S9-takymetriin sekä kaikissa vakiona oleva DR Plus™ -elektroninen etäisyysmittaustekniikka. Kaikissa malleissa oleva Locate2Protect-tekniikka tuo turvaa varkaus- ja katoamistilanteita varten mahdollistamalla takymetrien sijainnin etäseurannan reaaliajassa Trimble InSphere™ Equipment Managerilla. Toimisto-ohjelmisto Trimble Business Centerissä on uutena ominaisuutena HDR-kuvien luominen takymetrillä kerätyistä kuvista. Uudella takymetrien editorilla maastotöitä voidaan tarkastella nopeasti ja luoda luotettavia lopputuotteita.

Uusia ominaisuuksia laserkeilaukseen

Trimblen TX8 3D -laserkeilain tarjoaa nyt entistä paremman tarkkuuden (1 mm) ja selkeät laitetoiminnot pitemmällä kantamalla mittaamiseen, joiden ansiosta korkeatasoiset, luotettavat tiedot voi kerätä maastosta entistä nopeammin. Trimble RealWorks® -ohjelmiston uusi versio 9.1.sisältää parannuksia työnkulkuihin mm. lattia-asennusten suunnittelussa, 3D-mallien luomisesta putkistoista sekä erilaisten säiliöiden tarkastamisessa ja raportointiominaisuuksissa.

Uusi GNSS-vastaanotin

Uusi Trimble R8s GNSS-vastaanotin ja päivitetty Trimble Access™ -maasto-ohjelmisto tarjoavat muokattavat ja laajennettavat asetukset. R8s-vastaanotin on joustavasti räätälöitävissä Accessin avulla eri mittaustarpeita vastaavaksi.

Uudet ratkaisut VISION-maailmaan

Trimble VISION-työnkulkuihin on tullut parannuksia. Esimerkiksi Trimble V10 Imaging Roverilla kerätyistä kuvista voi nyt Trimble Business Centerissä (TBC) luoda erittäin tiheän pistepilven lopputuotteita. Käyttäjät voivat myös nopeasti tuottaa 2D CAD- ja 3D-reaalimaailman malleja takymetrillä kerätyistä kuvista käyttämällä TBC:n ja SketchUp-ohjelmiston työnkulkuja.

Julkaistu kategoriassa Uutiset
tiistai, 14 lokakuu 2014 00:00

Oikea palsta Laserkeilaus

Julkaistu kategoriassa Laserkeilaus
torstai, 07 elokuu 2014 00:00

Laserkeilaus Mallinnus

Mallinnus

3D-mallinnus

Pilvimallin avulla kohteesta voidaan muodostaa 3d-malli, joka on vietävissä muihin suunnitteluohjelmiin lähtötiedoksi. Lähtötietoina voi käyttää joko 3d-mallia tai pistepilveä.

Pilvimallista voi tehdä poikki-, pysty- ja pituusleikkauksia. Massalaskentoihin saadaan myös nopeutta ja tarkkuutta suuren pistetiheyden myötä. Raportointi on helppoa ja nopeaa. Raportteihin voidaan myös liittää visuaalista informaatiota kohteesta. Tämä kaikki voidaan tehdä RealWorks-ohjelmalla tai viedä aineisto johonkin muuhun suunnitteluohjelmistoon.

Trimblen laserkeilaimet ja ohjelmistot tarjoavat helpon ja nopean keinon hallita projekteja yhdessä muiden mittausmenetelmien ja laitteiden kanssa.

Julkaistu kategoriassa Laserkeilaus
perjantai, 01 elokuu 2014 00:00

Laserkeilaus

Laserkeilausjärjestelmät


Trimblen laserkeilausjärjestelmät laajentavat geospatiaalisten tietojen toiminnallisuutta ja avaavat ovia uusille käyttötarkoituksille.

Trimblen Spatial Imaging -laitteet käyttävät 3D-keilausta ja perinteisiä maanmittaustekniikoita tarkkojen paikannustietojen keruuseen. Laserkeilauslaitteet tuottavat kymmenistä tuhansista satoja tuhansia pisteitä sisältäviä pistepilviä muutamassa sekunnissa. Saatu raakatieto muunnetaan Trimblen ohjelmistoilla ja työkaluilla käyttökelpoiseksi tiedoksi, josta tuotetaan monipuolisia aineistoja jatkokäsittelyyn. Aineistot on vietävissä suoraan CAD-ohjelmistoihin laajempaa analyysia varten.

Sovellusalueita:

 Sovellusalue  Trimble TX6 Trimble TX8  Trimble SX10
 Rakentaminen (MEP, BIM, VDC)   +++   +++   ++
 Rakentaminen (yleis)   +++   +++   +
 Rikospaikkojen tutkimus   +++   +++    + 
 Kulttuuriperintökohteiden dokumentointi   ++   +++   +++
 Teollisuus   ++   +++   +++
 Onnettomuustutkinta   ++   +++   +++
 Asuttujen alueiden dokumentointi   ++   +++   +++
 Infrakohteet (tiet, sillat, tunnelit...)   +   +++   +++
 Maanmittaus   +   ++   +++
 Kaivokset ja louhokset   +   ++   +++

 

Laserkeilausvaiheet:

  • Laserkeilaus Tiedonkeruu
  • Laserkeilaus Pistepilvi
  • Laserkeilaus Mallinnus

 

TX6 kaupunki web

Nopeaa tiedonkeruuta

Trimblen TX-sarjan laserkeilaimilla saadaan tuotettua suuristakin kohteista nopeasti ja kustannustehokkaasti mittatarkkaa tietoa, jota voidaan analysoida ja käsitellä myöhemmin kohteeseen koskematta. Laserkeilausta soveltuu muodonmuutosmittauksiin sekä mm. historiallisesti tärkeiden ja muiden merkittävien kohteiden tallentamiseen digitaalisessa muodossa.

Laserkeilain tallentaa kaiken saman tiedon kuin silmä näkee, mutta pistemuodossa siten että jokaisella pisteellä on oma XYZ-koordinaattinsa, heijastuvuusarvonsa (intensiteetti) ja väriarvo, mikäli käytetään kameraa keilauksen apuna. Laserkeilaimen toimintaperiaate on että laite lähettää lasersignaalin ja paluusignaalista saadaan koordinaattiarvo ja intensiteetti. Tumma pinta heijastaa huonommin kuin vaalea pinta. Laserkeilain toimii myös pimeässä, joten aina ei välttämättä tarvita valoa mittausten tekemiseen, tällöin ei kuitenkaan saada väriarvoja pistepilvelle. Keilainten mittausetäisyydet alkavat noin 30 centtimetristä aina yli 300 metriin saakka.

Tarkasti ja huolella tehdyt laserkeilaukset nopeuttavat projektien valmistumista, vähentävät työmaakäyntejä, auttavat esisuunnittelussa ja vähentävät työmaan aikaista lisärakentamista.

 

Kohteen mittauksen jälkeen käytössä on pistepilvimalli, jota käsitellään Trimble RealWorks -ohjelmistolla. Mallista saadaan tietoon X,Y ja Z -koordinaatit, sekä myös intensiteetti-, että väriarvon haluttaessa.

Intensiteetti kertoo kuinka hyvin kohde heijastaa lasersäteen takaisin, vaalea pinta heijastaa paremmin kuin tumma. Kun kamera on käytössä, saadaan pistepilven jokaiselle pisteelle liitettyä myös oma väriarvo.

Erilliset keilaukset tuodaan tietokoneelle, jossa keilainten asemapisteet sidotaan toisiinsa Trimble RealWorks -ohjelmistolla. Keilaimen asemapisteet sidotaan eli rekisteröidään toisiinsa joko erillisten mittausten avulla kun pistepilvi halutaan tiettyyn koordinaatistoon. Tällöin mitataan takymetrillä tai GNSS-mittalaitteella käytettyjen tähysten koordinaatti. Jos koordinaatisto on mielivaltainen ja mittauksia ei ole paljon eikä suurella alueella, voidaan rekisteröintiin käyttää keilauksessa näkyviä yhteisiä tasoja. Näitä kaikkia keinoja voidaan myös käyttää yhdessä ja vähentää käsityön määrää pistepilvien rekisteröinnissä. Myös inhimillisten virheiden määrä vähenee automatisoinnin avulla.

Laserkeilaus harmaaintensiteettiHarmaaintensiteetti

TRW varikoodattuintensiteettiVärikoodattu - intensiteetti

Mallinnus

3D-mallinnus

Pilvimallin avulla kohteesta voidaan muodostaa 3d-malli, joka on vietävissä muihin suunnitteluohjelmiin lähtötiedoksi. Lähtötietoina voi käyttää joko 3d-mallia tai pistepilveä.

Pilvimallista voi tehdä poikki-, pysty- ja pituusleikkauksia. Massalaskentoihin saadaan myös nopeutta ja tarkkuutta suuren pistetiheyden myötä. Raportointi on helppoa ja nopeaa. Raportteihin voidaan myös liittää visuaalista informaatiota kohteesta. Tämä kaikki voidaan tehdä RealWorks-ohjelmalla tai viedä aineisto johonkin muuhun suunnitteluohjelmistoon.

Trimblen laserkeilaimet ja ohjelmistot tarjoavat helpon ja nopean keinon hallita projekteja yhdessä muiden mittausmenetelmien ja laitteiden kanssa.

Julkaistu kategoriassa Laserkeilaus